Liên hệ

Thông Tin Liên Hệ

Trung tâm Đào tạo & Chăm sóc sức khỏe VMC Việt Nam

Trung tâm VMC Việt Nam là tổ chức thành viên trực thuộc của Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/03/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ...

    Bạn cần hỗ trợ thông tin gì?

    Hãy nhập địa chỉ Mail và nội dung cần trợ giúp để được hỗ trợ nhanh chóng *